Pam cynnwys cyfeirnodau yn eich gwaith?

Dylai unrhyw waith rydych yn ei greu cynnwys eich barn a'ch casgliadau chi. Mae'n bwysig dangos eich bod wedi ymchwilio i bwnc ac yn gallu dangos seiliau eich dadleuon a chasgliadau. Hefyd, drwy gyfeirnodi'n gywir, rydych yn rhoi hygrededd i'ch gwaith ac yn caniatáu i ddarllenwr i ymchwilio i'ch cyfeirnodau a gwirio dilysrwydd eich dadleuon drostynt eu hunain.

Pam mae angen cyfeirnodi eich ffynhonnell?

Mae cyfeirnodi'ch ffynhonnell yn ffordd o gydnabod y cyfraniad y mae eraill wedi eu gwneud i'ch gwaith. Pan fyddwch yn dyfynnu'n uniongyrchol o, yn aralleirio, crynhoi neu'n cyfeirio at waith a gynhyrchwyd gan rywun arall, mae'n hanfodol eich bod yn cydnabod eich bod wedi gwneud hynny. Mae hyn yn cynnwys y defnydd o destunau, lluniau, data ac unrhyw beth arall sydd ddim yn rhan o'ch gwaith chi.

Sut ydw i'n cyfeirnodi ffynonellau ar-lein?

Caiff ffynonellau electronig megis tudalennau WWW, cronfeydd data electronig a chyfnodolion electronig eu dyfynnu yn yr un ffordd â ffynonellau print traddodiadol ac eithrio rhifau tudalennau. Oni restrir awdur ar gyfer ffynhonnell electronig, defnyddiwch enw'r wefan i restru'r cyfeirnod fel y byddwch ar gyfer unrhyw ffynhonnell ddienw arall:
Awdur, Golygydd, Blwyddyn Cyhoeddi (h.y. y flwyddyn pan grëwyd y dudalen we, os yw'n hysbys), Teitl )mewn llythrennau italig neu wedi ei danlinellu), [Cyfrwng – fel arfer, 'Ar-lein'], Rhifyn, Man cyhoeddi, Cyhoeddwr (os yw'n ganfyddadwy neu'r sefydliad sy'n gyfrifol am ddarparu a chynnal yr wybodaeth), URL sydd ar gael (yn y fformat: http://cyfeiriad gwe/llwybr pell) a'r Ffynhonnell Data a gyrchwyd [mewn cromfachau sgwâr].

Beth yw llên-ladrata?

"Yr arfer o ddefnyddio syniad neu waith rhywun arall drwy esgus mai chi feddyliodd amdano neu a'i creodd." (Geiriadur Saesneg Collins) Gall llên-ladrata ddigwydd drwy ddamwain neu oherwydd diffyg dealltwriaeth o sut i gyfeirnodi’n gywir. Gall llên-ladrata ddigwydd hefyd pan fyddwch yn ail-eirio syniadau rhywun arall yn eich gwaith heb gydnabod y ffynhonnell wreiddiol.

Beth yw hawlfraint © ?

Lluniwyd y Ddeddf Hawlfraint, Cynlluniau a Phatentau 1988 i ddiogelu crëwr o waith gwreiddiol o ymelwa economaidd neu foesol. Mae'n atal unrhyw un heb law am berchennog hawlfraint rhag copïo, cyhoeddi, addasu neu berfformio darn o waith, ac eithrio dan amodau arbennig.