Pori drwy brosiectau

Gwella’r ddarpariaeth ac adborth ar gyfer disgyblion MAT

Gwella’r ddarpariaeth ac adborth ar gyfer disgyblion MAT
Lawrlwytho atodiad:

'Students are bored, they need additional and more complex and diverse materials’ (Clark yn Gallagher et al, 1997, t.136): dyma ymchwil ac ymyriad sydd yn mynd i’r afael â’r hyn a nodir uchod wrth i’r athrawes edrych ar y ddarpariaeth ac adborth ar gyfer 10 o ddisgyblion MAT ym mlwyddyn 10 Set 1. Wrth wraidd yr ymchwil oedd dyhead yr athrawes i weld y disgyblion yn cael eu herio a’u hymestyn o fewn y gwersi Cymraeg a sicrhau eu bod yn derbyn adborth addas ar eu gwaith.

Cynhaliwyd ymyriad o fewn y gwersi dros gyfnod o 3 mis tra bod gweddill y dosbarth yn parhau gyda’r tasgau arferol. Yr hyn a wnaed oedd cynnig cyfleoedd i’r disgyblion MAT wneud gwaith yn efelychu traethodau lefel A, cymryd cyfrifoldeb dros gynllun ‘Llyfr y Mis’ yr adran ynghyd â chyfleoedd i leisio eu barn am yr hyn oedd yn effeithio ar eu haddysg a’u dysgu.

‘The main purpose of teaching is to empower students to become self-directed learners capable of taking responsibilty for their own learning’ (Fisher, t.3): ac felly rhoddwyd llais canolog i’r disgyblion yn ystod yr ymyriad gyda chyfweliadau am y ddarpariaeth a’r adborth maent yn eu derbyn. Hefyd, trafodwyd â phennaeth yr adran Gymraeg, pennaeth yr adran Saesneg a’r Cydlynydd ADY a dadansoddwyd adborth athrawon eraill o fewn yr ysgol er mwyn mesur hyd a lled y broblem o ddiffyg adborth ac i rannu arfer dda, gan ddangos pwysigrwydd cydweithio ymysg athrawon (Cordingley, 2007).

Yr hyn a ddaeth i’r amlwg oedd bod y disgyblion MAT yn mwynhau cymryd cyfrifoldeb o fewn gwersi, eu bod yn mwynhau cydweithio â’i gilydd, eu bod yn dyheu am gael amrywiaeth o dasgau heriol mewn gwersi a’u bod yn hoffi bod yn weithredol wrth ymateb i dargedau.

Yn sgil hyn, camau nesaf yr ysgol dan sylw yw cynnig cynllun ‘Llyfr y Mis’ ar wahân ar gyfer disgyblion MAT CA3 a CA4, darparu pecyn o dasgau gwahaniaethol ar gyfer y disgyblion MAT gyda thasgau heriol, cynnig mwy o gyfleoedd i’r disgyblion gydweithio â’i gilydd ynghyd â rhoi cyfleoedd iddynt fod yn weithredol wrth ymateb i dargedau.

© ‘Awdur’ Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: -
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Cymraeg
  • Cyfeirnod Prosiect: 2006C