Pori drwy brosiectau

Pa strategaethau gallaf i eu cyflwyno er mwyn gwella dealltwriaeth plant ADY o fondiau rhif hyd at y rhif deg?

Pa strategaethau gallaf i eu cyflwyno er mwyn gwella dealltwriaeth plant ADY o fondiau rhif hyd at y rhif deg?
Lawrlwytho atodiad:

Mae Lorna Phillips yn addysgu dosbarth blwyddyn 3 mewn ysgol gynradd Yr Eglwys yng Nghymru. Ar ôl sawl mis o addysgu'r dosbarth hwn, ni chafwyd unrhyw newid yng nghanlyniadau'r grŵp bach o blant o ran eu dealltwriaeth o gysyniadau rhifiadol. Roedd canlyniadau'r grŵp yma yn destun pryder cynyddol ac fe benderfynodd yr oedd angen gwneud rhywbeth er mwyn gwella eu dealltwriaeth. Fe gynigodd y gwaith ymchwil hwn gyfle i ganolbwyntio ar eu strategaethau dysgu ac ymchwil allai wneud gwahaniaeth. Fe geisiodd wella datblygiad y plant ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) wrth ddeall bondiau rhif hyd at ddeg drwy waith ymyrraeth. Yn y prosiect hwn, fe weithiodd gyda grŵp o chwech o blant. Fe ystyriwyd pob mater moesegol wrth gynnal y gwaith ymchwil er mwyn sicrhau bod y plant yn cael eu cefnogi bob tro.

Bu'r gwaith ymyrraeth yn cynnwys gweithio gyda'r grŵp yma o blant, drwy eu hannog a'u cyflwyno i strategaethau ac adnoddau gwahanol gafodd eu hawgrymu yn yr ymchwil a gynhaliwyd. Fe gyflawnodd Lorna adolygiad o lenyddiaeth gyfredol ar ddysgu a datblygu, anghenion dysgu ychwanegol a chanolbwyntio ar anawsterau ymchwil o ran dysgu a dal gafael ar gysyniadau mathemategol. Fe ystyriodd Lorna flaenoriaethau lleol, cenedlaethol a'i hysgol gyfredol o ran dysgu mathemateg. Roedd yr wybodaeth hon yn sail i'w gwaith ymchwil gan gynorthwyo datblygu'r strategaethau fyddai'n cael eu defnyddio yn yr ymchwiliad.

Defnyddiwyd dyfeisiau casglu data amrywiol cyn, yn ystod ac ar ôl yr ymyrraeth. Roedd y rhain yn cynnwys cyfweliadau, sawl dull profi, trafodaethau ac arsylwadau. Bu casglu data ansoddol a meintiol drwy gydol yr ymchwiliad o gymorth i driongli methodolegol wrth ddadansoddi'r data. Roedd canlyniadau'r data hwn yn annisgwyl, ond fe brofodd bod newid cadarnhaol wedi digwydd o ran sgiliau bondiau rhif y plant. Weithiau, mae pethau'n wahanol i'r disgwyl.

© Lorna Phillips, Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Lorna Phillips
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 1004C