Pori drwy brosiectau

I ba raddau y mae cyflwyno gwaith grŵp yn gwella gallu disgyblion i fynd i'r afael â chwestiynau rhesymu rhifiadol?

I ba raddau y mae cyflwyno gwaith grŵp yn gwella gallu disgyblion i fynd i'r afael â chwestiynau rhesymu rhifiadol?
Lawrlwytho atodiad:

Daw sicrhau bod disgyblion yn gwbl rifog â nifer o fuddion sylweddol ar botensial unigolyn mewn bywyd ac ar ddatblygiad Cymru fel gwlad. Fodd bynnag, mae ymchwil yn dangos bod safonau rhifedd mewn ysgolion yng Nghymru yn is na'r disgwyl ac ar gyfartaledd mae ein disgyblion ar ei hôl hi i'w gymharu â disgyblion yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon o ran rhifedd. O ganlyniad, mae'r angen i ddatblygu strategaethau dysgu rhifedd o ansawdd uchel yn fwy amlwg nawr nag erioed. Fe archwiliodd y gwaith ymchwil hwn effaith cyflwyno tasgau gwaith grŵp mewn dosbarth mathemateg ar ganlyniadau academaidd a chymdeithasol ar gyfer grŵp o ddysgwyr.

Nod y gwaith ymchwil oedd datblygu amgylchedd dysgu disgybl-ganolog a gwella gwytnwch disgyblion drwy ddarparu tasgau rhifiadol rhesymu o ansawdd uchel a hwyluso cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol gyda ffocws ar ddatrys problemau. Fe gymerodd dri deg o ddisgyblion gwrywaidd a benywaidd o flwyddyn 8 ran mewn gwaith ymyrraeth grŵp a barodd 4 wythnos o fewn gwersi mathemateg er mwyn monitro'r ffyrdd y gwnaethant ymgysylltu mewn grwpiau i ddatrys tasgau problemau.

Fe ddangosodd ymchwil weithredu gan ddefnyddio dulliau casglu data lluosog fod gweithredu'r dull yma o amgylchedd dysgu yn gallu meithrin nifer o fuddiannau cyfannol ar gyfer addysgu a dysgu, gan gynnwys ennyn mwy o ddiddordeb a'r berchnogaeth o ddysgu. Yn ôl y plant, roedd y gwaith grŵp wedi magu hyder y disgyblion wrth fynd i'r afael â chwestiynau rhesymu rhifiadol, wedi hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau cyfathrebu yn ogystal â chefnogi disgyblion wrth symleiddio cwestiynau 'geiriog'. Fodd bynnag, daeth hefyd i'r amlwg hoffter disgyblion am waith mewn pâr wrth wynebu problemau heriol i'w datrys. Mae gan y casgliadau hyn oblygiadau gwerthfawr i athrawon o ran y strategaethau a sefyllfaoedd dysgu maent yn eu datblygu o fewn yr ystafell ddosbarth er mwyn hybu datblygu rhesymu rhifiadol. Fel athrawon, mae'n rhaid i ni barhau i ymdrechu i ddarparu pob disgybl â chyfleoedd dysgu er mwyn ymgysylltu a chyflawni â rhifedd yn yr ysgol a bywyd beunyddiol.

© Steph Bell Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Steph Bell
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 1008C