Pori drwy brosiectau

Archwiliad o effaith ymyrraeth llythrennedd gyda ffocws ar chwaraeon ar agweddau, cymhelliant a chyrhaeddiad bechgyn wrth ddarllen

Archwiliad o effaith ymyrraeth llythrennedd gyda ffocws ar chwaraeon ar agweddau, cymhelliant a chyrhaeddiad bechgyn wrth ddarllen
Lawrlwytho atodiad:

Mewn ymateb i bryderon ynghylch tangyflawniad bechgyn mewn darllen, yn ogystal â chymhelliant gwael i ddarllen, mae’r papur hwn yn ceisio archwilio effeithiolrwydd ymyriad darllen wedi’i seilio ar chwaraeon ar gymhelliant a chyrhaeddiad bechgyn. Mae’r astudiaeth yn dilyn chwe bachgen 10 ac 11 oed sydd oll wedi’u cymell gan chwaraeon, a chan bêl-droed yn benodol, y mae eu lefelau cyrhaeddiad yn amrywio o allu cymedrol i allu uwch na chymedrol. Mae’r disgyblion i gyd yn byw mewn ardal o anfantais gymdeithasol mewn dinas ddiwydiannol ac mae gan bob un agwedd amlwg o negyddol tuag at ddarllen, gan ddweud ei fod yn ‘ddiflas’ ac mai rhywbeth ‘i ferched’ ydyw. Mae’r astudiaeth yn gweithredu rhaglen ymyrraeth ymarferol, sydd wedi’i seilio ar chwaraeon, dros gyfnod o 10 sesiwn gyda holiadur wrth gychwyn ac wrth orffen, grŵp ffocws a gweithgaredd deall yn cael eu darparu a’u dadansoddi. Yn ystod yr adolygiad llenyddiaeth, daeth yn amlwg bod y prif argymhellion yn canolbwyntio ar gymell y disgyblion i gyfranogi drwy eu grymuso i arwain eu dysgu a thrafod beth roedden nhw am ei ddysgu a sut. Roedd yr ail argymhelliad yn canolbwyntio ar gael y disgyblion i adnabod diben i ddarllen. O ganlyniad i gwblhau amrywiol sesiynau ymarferol ac anturus a oedd yn cyfuno pêl-droed a darllen, cynyddodd cymhelliant y bechgyn i ddarllen. Roedd newid cadarnhaol yn eu hagweddau’n amlwg gyda’r disgyblion yn nodi bod darllen yn fwy ‘cyffrous’ ac at hynny, roedd mwy o’r bechgyn yn darllen gartref. Roedd cynnydd cyfartalog o 1.3 o farciau yn y sgorau cyrhaeddiad crai hefyd yn amlwg, gyda’r ddau fachgen oedd yn cyrraedd isaf yn cynyddu o 2 a 3 o farciau. Yn olaf, mae’r astudiaeth yn dod i ben gyda hanes adfyfyriol o daith y prosiect ymholi o safbwynt yr ‘athro-ymchwilydd’.

© Carl Farrant, Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Carl Farrant
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 3000