Pori drwy brosiectau

Cyflwyno strategaethau yn ystod sesiynau llythrennedd i wella sgiliau dealltwriaeth dysgwyr.

Cyflwyno strategaethau yn ystod sesiynau llythrennedd i wella sgiliau dealltwriaeth dysgwyr.
Lawrlwytho atodiad:

Sbardunwyd y prosiect ymholi gweithredol hwn gan yr ymchwilydd gyda dysgwyr Blwyddyn 7 oherwydd bod ei phrofiad addysgu hyd yma’n amlygu bod datblygu sgiliau deall dysgwyr yn faes i ymchwilio iddo, sef ‘mater i’w ddadorchuddio’. Yn amrywiol leoliadau ei chyflogaeth, nodwedd gyffredin oedd nad oedd y gallu i ddarllen bob amser yn cyd-fynd gyda’r lefel ddeall. Yn aml mae dysgwyr yn darllen yn rhugl ac yn gywir ond wrth holi er mwyn pennu eu dealltwriaeth, ymateb ar lefel is a wnânt. At hynny nodwyd bod anawsterau o ran deall ystyron testun nad oeddent yn llythrennol; roedd dysgwyr yn ei chael yn arbennig o anodd tynnu casgliadau o’r hyn a ddarllenwyd. Wedi adnabod y bwlch rhwng darllen a deall, aeth yr ymchwilydd ati i ganfod ffyrdd o ddatrys y broblem yn yr ystafell ddosbarth gyda grŵp ffocws o ddysgwyr.

Yn sgil ymchwil, adnabuwyd strategaeth arbennig a allai atgyfnerthu deall a chadw’r hyn a ddarllenwyd ar gof. Dull gweithredu strwythuredig yw Arolygu, Holi, Darllen, Adrodd, Adolygu (SQ3R) at ddiben dadansoddi testun sy’n pwysleisio proses gam wrth gam ac sy’n caniatáu adolygu’n ailadroddus yr hyn a ddarllenwyd. Nodwyd y potensial i’r strategaeth hon ddarparu teclyn a fyddai’n galluogi dysgwyr i ddefnyddio’r wybodaeth a gasglant wrth ddarllen i ateb cwestiynau deall mwy casgliadol. Yna cynlluniwyd ymyriad dros bedair wythnos gyda dysgwyr Blwyddyn 7 i arbrofi gyda’r strategaeth.

Cyflwynir y prosiect mewn deng adran sy’n tywys y darllenydd drwy bob rhan o’r ymholiad, er enghraifft gan ddechrau gyda rhesymeg a ffocws ar gyfer yr ymchwiliad, a chan symud ymlaen drwy adolygiad llenyddiaeth o’r prif faterion sy’n gysylltiedig â deall. Yna gosodir disgrifiad a dadansoddiad manwl o’r ymyriad a chaiff dulliau ymchwilio eu cyflwyno a’u gwerthuso’n gritigol. Yna caiff y canfyddiadau eu dadansoddi ac i orffen mae’r ymchwilydd yn trafod effaith y prosiect arni hi fel gweithiwr proffesiynol a’r effaith ehangach y gallai ei chael yn y dyfodol.

© [Gill McPhillips] Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Gill McPhillips
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 2002