Pori drwy brosiectau

Sut allaf hyrwyddo darllen er mwyn pleser yn ystafelloedd dosbarth yr ysgol gynradd?

Sut allaf hyrwyddo darllen er mwyn pleser yn ystafelloedd dosbarth yr ysgol gynradd?
Lawrlwytho atodiad:

Athro Blwyddyn 2 yw Richard yn Ysgol Gynradd Gymunedol St Thomas a leolir yn Nwyrain Abertawe. Archwiliodd ei brosiect ymchwiliad gweithredol ffyrdd o wella agweddau tuag at ddarllen fel y gall plant gael mwy o fwynhad o’u darllen. Dilynodd yr astudiaeth bum plentyn, tair merch a dau fachgen sy’n cymryd rhan mewn clwb llyfrau bach. Roedd pob un o’r pump yn saith oed ar adeg yr ymyriad. Datgelwyd yn sgil gweithgareddau llais y disgybl fod pob un o’r pump o’r farn nad oedd darllen gartref mor bwysig â gweithgareddau eraill fel gwylio’r teledu a chwarae gemau cyfrifiadurol. At hynny datgelodd yr Adolygiad Llenyddiaeth fod plant sy’n datblygu pleser wrth ddarllen yn fwy tebygol o wthio newid cymdeithasol a datblygu gwell gobeithion mewn bywyd. Yn sgil amrywiol ymchwil awgrymwyd bod modd datblygu pleser yn sgil darllen drwy sefydlu clwb llyfrau, gan ganolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth drwy drafod. Canfu Richard fod plant yn datblygu mwy o frwdfrydedd tuag at ystod o fathau newydd o destunau, fel dramâu a deunydd ffeithiol pan gânt eu cyflwyno iddynt. Roedd un plentyn yn arbennig yn mwynhau testunau ffeithiol gymaint fel y gofynnodd i’w rhieni brynu set ohonynt er mwyn eu defnyddio gartref. Datgelwyd yn sgil cyfweliadau yn dilyn yr ymyriad hefyd bod y plant yn mwynhau trafod testunau gyda’u cyfoedion. Drwy gwblhau’r broses ymchwil weithredol, mae Richard wedi dysgu bod potensial aruthrol i blant ddysgu pan fyddant yn dod at ei gilydd i gynnal trafodaethau manwl am destunau. Canfu hefyd fod cyfleoedd i ddatblygu hyder plant mewn darllen pan fyddant yn gweithio’n agos â’u cyfoedion. Mae wedi dysgu bod cyfleoedd i ddatblygu sgiliau llafaredd, sgiliau cydweithio, sgiliau rhesymu a datblygu gwybodaeth gyffredinol plant ar ben datblygu sgiliau llythrennedd.

© Richard Giannini, Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Richard Giannini
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 2007