Pori drwy brosiectau

Ymchwiliad i wella hyrwyddo, addysgu a dysgu sgiliau llythrennedd gwyddoniaeth ymhlith disgyblion CA3.

Ymchwiliad i wella hyrwyddo, addysgu a dysgu  sgiliau llythrennedd gwyddoniaeth ymhlith disgyblion CA3.
Lawrlwytho atodiad:

Mae llythrennedd gwyddonol yn hanfodol i ddisgyblion lwyddo yn yr 21ain ganrif, a chaiff ei ddatblygu orau drwy wersi ar sail ymholi - hynny yw, drwy sgiliau arbrofi. Mae’r system bresennol yn gymhleth ac anymarferol, gan arwain at ddata asesu aneglur ac ymgysylltiad gwael gan ddisgyblion yng Nghyfnod Allweddol 3. Sgil-effaith bosibl i hynny yw perfformiad gwael mewn tasgau asesu rheoledig TGAU. I fynd i’r afael â hyn, cynhyrchwyd set newydd o ganllawiau, gan nodi’r meini prawf llwyddiant ar gyfer cyflawni lefel 7 mewn 12 gwahanol sgil gwyddonol. Archwiliodd y prosiect hwn effaith yr ymyriad hwn ar ddosbarth gallu canolig o ddisgyblion blwyddyn 8, gyda ffocws arbennig ar ddatblygu sgiliau gwerthuso. Ar ôl pedair wythnos o ddefnyddio’r ymyriad, dangosodd lefelau sgiliau’r disgyblion arwyddion gwelliant clir. O’r 23 disgybl a gwblhaodd yr holiadur, canfu 18 ohonynt ei fod o gymorth neu o gymorth mawr yn ystod gwersi. Y prif reswm dros hyn oedd oherwydd ei fod yn darparu strwythur a meini prawf i’r disgyblion. O ganlyniad i’r ymyriad, gwellodd ansawdd hunanasesu ac asesu cyfoedion hefyd, yn ôl 77% o’r disgyblion. Sylwais hefyd gryn welliant yn ansawdd y gwaith ac adborth yn llyfrau’r disgyblion. Yn ôl cydweithiwr, mae wedi gwneud y weithdrefn asesu’n “gyflymach ac yn haws” ac yn fwy cyson. Mae’r ymyriad hefyd wedi gwella ymgysylltiad gydag ochr ysgrifenedig gwersi arbrofol wrth i ddisgyblion ymdrechu i wella. Mae hyn bellach ar fin cael ei gyflwyno i holl ddisgyblion CA3 a’i integreiddio i holl gynlluniau gwaith newydd a phresennol CA3 a hynny o fis Medi 2015.

© Richard West, Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Richard West
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 2008