Pori drwy brosiectau

Datblygu llafaredd a chyfranogiad dysgwyr drwy gyfrwng drama a chwarae rôl

Datblygu llafaredd a chyfranogiad dysgwyr drwy gyfrwng drama a chwarae rôl
Lawrlwytho atodiad:

Ffocws fy ymholiad oedd sut i sbarduno dysgwyr goddefol i gyfrannu mwy ar lafar mewn gwersi. Tyfodd y pryder hwn wrth ystyried arferion dysgu pum plentyn/dysgwr yn fy nosabrth Blwyddyn 5. Gan fod fy ysgol yn gwasanaethu a ystyrir yn ddifreintiedig iawn, teimlai’r athro ymchwilydd y byddai hynny hefyd yn cynorthwyo’r ysgol i gau’r bwlch cyrhaeddiad o ganlyniad i dlodi. Anelir i ddatblygu sgililau llafaredd a chyfathrebu’r dysgwyr, drwy weithredu strategaethau drama a chwarae rôl ar ffurf cyfres o gemau sy’n berthnasol i gyd-destun ein thema gwersi iaith.
Dangosodd fy rhagchwiliad cynnar bod dysgwr o’r fath yn gyffredin yn nosbarthiadau fy nghydweithwyr hefyd. Felly, byddai ymholi i’r maes hwn yn gallu cael effaith ar addysgu eraill gan gynnig cyfle i fwy o blant wella’u cyrhaeddiad.

Arweiniodd fy adolygiad llenyddiaeth i mi ddeall mwy am werth strategaethau drama a chwarae rôl yn y dosbarth. Dysgodd yr awdur bod drama yn gyfrwng hynod effeithiol wrth geisio datblygu sgiliau llythrennedd a phersonol dysgwyr ifanc (Stevens, 2015). Ar sail y llenyddiaeth, datblygwyd cyfres o gemau chwarae rôl, gyda chymorth a syniadau gan fy nghyd-weithwyr proffesiynol.
Gweithredwyd yr ymyriad dros gyfnod o bythefnos, yn ystod gwersi Cymraeg a Saesneg, gan hwyluso’r broses o gydweithio i’r dysgwyr. Yn y gwersi, annogwyd y dysgwyr i drafod a rhannu syniadau, a chynnig cyfleoedd iddynt i fynegi eu hunain pan roeddent yn awyddus.

Casglwyd amrywiaeth o ddata drwy gyflwyno holiaduron i gyd-weithwyr, arsywli’r dysgwyr ffocws yn ystod yr ymyriad a drwy gynnal grŵp ffocws i ddeall mwy am safbwyntiau a phrofiadau’r dysgwyr eu hunain. Roedd yr holiaduron i gyd-weithwyr yn fodd defnyddiol i glywed sylwadau athrawon eraill am ffocws yr ymchwil a‘u profiadau nhw wrth ymwneud â sefyllfaoedd tebyg.
Wrth ddadansoddi’r data, gwelwn fod yr ymyriad wedi cael effaith gadarnhaol ar y dysgwyr, wrth iddynt arddangos brwdfrydedd at waith ac awydd i weithredu sgiliau llafaredd i gyflawni’r tasgau. Yn ogystal â hyn, mae tystiolaeth yn cyflwyno syniadau clir am deimladau’r dysgwyr wrth iddynt weithio’n agos gyda ffrindiau, ac am eu pryderon am gyfrannu ar lafar o flaen y dosbarth.
Ar ôl cynnal yr ymyriad, archwiliwyd ymhellach i sut roeddwn wedi datblygu fy hun fel athro arweinydd sydd hefyd yn ymchwil lythrennog. Cyflwynwyd rhai synaidau rwyf wedi buddio ohonynt a nodi yn fras fy ngobeithion a disgwyliadau am y dyfodol ar sail yr hyn rwyf wedi ei ddysgu drwy gynnal yr ymholiad.

© [Osian Pritchard] Ionawr 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Osian Pritchard
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Cymraeg
  • Cyfeirnod Prosiect: 2014W