Pori drwy brosiectau

I ba raddau all asesu cyfoedion wella gallu dysgwyr i wella ansawdd eu hysgrifennu yn annibynnol?

I ba raddau all asesu cyfoedion wella gallu dysgwyr i wella ansawdd eu hysgrifennu yn annibynnol?
Lawrlwytho atodiad:

Mae'r ymchwiliad hwn yn canolbwyntio ar y ddamcaniaeth o asesu cymheiriaid a sut, o'u cyfuno â meini prawf llwyddiant a ddatblygwyd ar y cyd, mae ganddo'r potensial i wella ansawdd y gwaith a gynhyrchir ac annibyniaeth ysgrifenedig dysgwr wrth eu hymgorffori'n effeithiol yng ngwaith o ddydd i ddydd.

Daeth asesu cymheiriaid i flaen y gad ym maes addysgu a dysgu yn 1998 ar ôl i Black a Wiliam rhyddhau eu hymchwil i AagD yn 'Inside Black Box'. Gan fod ymchwil dilynol wedi cryfhau ac yn hyrwyddo eu damcaniaeth bod gan asesu cymheiriaid effeithiol y potensial i wella dysgu a chynnydd disgyblion os caiff ei ymgorffori'n gyson ac yn effeithlon.

Mae'r ymyriad yn canolbwyntio ar grŵp o set 2, Blwyddyn 9 ddysgwyr y mae eu hansawdd gwaith ysgrifenedig safon is na'r lefel ddisgwyliedig ar gyfer eu gallu ar hyn o bryd, ac nad ydynt yn gallu gweithio'n annibynnol. Mae'r dysgwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau peli eira unwaith yr wythnos dros gyfnod o 4 wythnos. Yn ystod y gwersi hyn, mae'r dysgwyr yn cael eu hannog i weithio'n annibynnol ac ar y cyd i feirniadu gwaith ar y cyd â'r meini prawf llwyddiant. Wrth wneud hynny, dysgodd y disgyblion sut i nodi cryfderau a gwendidau mewn darn o waith a rhoi adborth adeiladol i gynorthwyo gwelliant a chynnydd pellach. Fel y cyfryw, mae'r ymyriad hwn yn cwrdd â blaenoriaeth Llywodraeth Cymru sy'n ymwneud â Llythrennedd ac yn enwedig adran 9.WS1 o'r FfLlRh sy'n gofyn i ddysgwyr fyfyrio ar eu gwaith ac ail-ddrafftio yn annibynnol.

Yn ystod yr ymyriad, defnyddiwyd sawl dull casglu data i archwilio beth oedd yn digwydd o ganlyniad i'r ymyriad ac i ddarparu atebion i fy nghwestiynau ymchwil. Casglwyd data arsylwadol trwy amserlen arsylwi a nodiadau cylchgrawn, a chasglwyd data meintiol ac ansoddol o holiadur dosbarth, a defnyddiwyd cyfweliadau lled-strwythuredig i gasglu data o'r ddwy gydweithwr a grŵp ffocws cyn-ymyriad yn ogystal â chyfweliad grŵp ffocws strwythuredig ôl-ymyriad i gael llais y dysgwyr. Yn olaf, tynnwyd data o waith y disgyblion cyn, yn ystod ac ar ôl yr ymyriad.

Datgelodd y dadansoddiad Data sawl canfyddiad allweddol:

  • Wrth gymhwyso fel mater o drefn ac yn effeithiol, gall asesu cymheiriaid gael effaith gadarnhaol ar enillion dysgu.
  • Mae angen cydnabod a mynd i'r afael â rhwystrau sy'n cynnwys gallu a gwybodaeth bwnc.
  • Mae angen Canllawiau a rhannu arfer da ar gyfer cysondeb ar draws y cwricwlwm.

Wrth gwrs, mae gan yr ymyriad deilyngdod amrywiol ar gyfer pob dysgwr dan sylw gan fod pob plentyn yn unigryw ac fel y cyfryw, er mwyn darganfod yn llawn beth fyddai ei wir effaith, bydd angen gweithredu ac addasu pellach.

©Lauren Cross

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Lauren Cross
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 5001W