Pori drwy brosiectau

Codi cyrhaeddiad drwy ddatblygu sgiliau i helpu deall cwestiynau dealltwriaeth

Codi cyrhaeddiad drwy ddatblygu sgiliau i helpu deall cwestiynau dealltwriaeth
Lawrlwytho atodiad:

Roedd yr ymchwiliad yn canolbwyntio ar y cwestiynau ymchwil canlynol:

  • Pa broblemau y mae disgyblion yn eu profi wrth nodi gwybodaeth berthnasol mewn darn o destun?
  • A yw disgyblion yn ei chael hi'n anodd adeiladu ystyr o destunau?
  • Sut y gallwn gefnogi disgyblion wrth nodi gwybodaeth berthnasol o destun a sut y gallwn eu helpu i ddod o hyd i ystyr o'r testun?

Mae'r tangyflawni o ran darllen a deall ymhlith y dysgwyr yn fy ystafell ddosbarth yn gwaethygu ac felly dechreuais fy ymyriad i helpu ateb y cwestiynau uchod.

Canolbwyntiodd yr ymyriad ar grŵp o ddisgyblion Blwyddyn 8 a oedd yn tangyflawni yn Reading. Er mwyn helpu i lywio fy ymchwil gweithredu dechreuais gasglu data meintiol ac ansoddol roeddwn yn teimlo oedd yn berthnasol i fy ymholiad. Roedd y dulliau o gasglu data a ddefnyddiais yn cynnwys: Holiaduron dysgwyr a staff, cyfweliadau disgyblion hanner strwythuredig, Cyfweliadau â Chydlynydd Llythrennedd, Ystadegau Data, enghreifftiau o waith disgyblion a nodiadau siwrnal. Roedd yr olaf yn gipolwg cyfoethog drwy gydol fy mhrosiect. Mae'n werth nodi y cesglir y data yma cyn ac ar ôl yr ymyriad, er enghraifft, y cyfweliad lled-strwythuredig a adeiladwyd ar ôl yr ymyriad i asesu llwyddiannau fy ymyriad.

Mae'r ymyriad yn cynnwys pecyn cymorth y gellir ei ddefnyddio wrth helpu dysgu sgiliau darllen a deall. Mae'r pecyn cymorth yn annog disgyblion i ddefnyddio'r 8 gair allweddol, Rhagfynegi, Delweddu, Cwestiynu, Cymariaethau / Cysylltiadau, Egluro, Adlewyrchu, Crynhoi ac Ymateb wrth ddadansoddi testun ac yn rhoi dechrau brawddeg enghreifftiol i annog ymatebion. Mae'r pecyn cymorth 'yn dyfnhau meddwl' trwy sgaffaldu ac yn annog dysgwyr i ystyried beth sy'n digwydd ar bob cam o'r testun.

Mae dadansoddiadau o ddata'n profi'n ffordd effeithiol o asesu effeithiolrwydd fy ymyriad, fodd bynnag, teimlaf y byddai ymgymryd â'r ymyriad dros gyfnod hirach o yn darparu data mwy treiddgar. Yn fy nadansoddiad, fe nodais dair thema allweddol sy'n tynnu sylw at lwyddiant fy ymyriad. Y rhain oedd: defnydd o luniau, defnyddio talpio a gweithio'n gydweithredol gyda chymheiriaid. Yn ogystal â hyn roedd data ystadegol yn dangos gwell perfformiad mewn darllen a deall ymysg y disgyblion yn fy ngrŵp ffocws. Nid yw'n briodol i awgrymu bod hyn yn unig oherwydd ymyriad y pecyn cymorth, fodd bynnag, ar ôl myfyrio ar fy ymarfer yn yr ystafell ddosbarth ers i mi ddechrau defnyddio'r pecyn cymorth, gallaf ddweud bod gwelliant yn y perfformiad wedi ei nodi.

©Sarah Lloyd

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Sarah Lloyd
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 50003W