Pori drwy brosiectau

Arbrofi â strategaethau er mwyn codi lefelau darllen Saesneg disgyblion ar ddechrau cyfnod allweddol 2

Arbrofi â strategaethau er mwyn codi lefelau darllen Saesneg disgyblion ar ddechrau cyfnod allweddol 2
Lawrlwytho atodiad:

‘Mae angen i ysgolion gyflymu’r broses o welliant mewn darllen fel bod y disgyblion, erbyn diwedd cyfnod allweddol 2 yn cyflawni safonau uwch’ (Estyn, 2014).

Mae’r dyfyniad uchod yn crisialu bwriad a phwrpas fy mhrosiect ymchwil. Fel y gwyddwn, ers cyflwyno’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd nôl yn 2012, mae pwyslais cynyddol ar ysgolion i godi lefelau llythrennedd disgyblion o bob oed.

Ffocysa’r ymchwiliad hwn ar garfan o ddisgyblion blwyddyn 3 mewn ysgol Gymraeg, sy’n derbyn gwersi Saesneg ffurfiol am y tro cyntaf yn ystod eu gyrfa ysgol. Cyn dechrau’r ymchwiliad sylwais nad oedd y cynnydd yn eu hoed darllen Saesneg yn ddigonol er mwyn iddynt gyrraedd oed darllen a fyddai’n cyd-fynd â’u hoed cronolegol, ac yn eu galluogi i ddarllen ffeithiau ac ati er mwyn dysgu pethau eraill, erbyn diwedd y flwyddyn academaidd.

O ganlyniad i hyn, penderfynais seilio fy ymchwiliad ar arbrofi â nifer o strategaethau amrywiol i geisio codi oed darllen y disgyblion hyn. Bu’r ymyriad yn ddilyniant o wyth sesiwn a oedd yn ffocysu ar wahanol fedrau ddarllen. Mae’r medrau hyn yn cynnwys:

  • yr elfen ffoneg o adnabod synau o fewn geiriau
  • dadgodio geiriau er mwyn ffurfio brawddegau
  • darllen tesun a’i ddehongli

Dros y misoedd diwethaf rwyf wedi ymchwilio i’r ffyrdd gorau o addysgu darllen Saesneg (ail-iaith) i ddisgyblion. Casglais amrywiaeth o ddata, megis:

  • data ystadegol
  • holiaduron amrywiol
  • sgyrsiau gyda’r disgyblion
  • asesiadau dosbarth

Braf oedd gweld bod y strategaethau amrywiol wedi bod o fudd i’r disgyblion sampl, a bod eu hoed darllen wedi codi yn sylweddol yn ystod y flwyddyn.

Yn dilyn y gwaith ymchwil, mae’r ysgol bellach wedi cydblethu elfennau llwyddiannus yr ymchwil i’w hamserlen ddyddiol ym mlynyddoedd 2, 3 a 4, ac rwyf bellach, wedi derbyn y cyfrifoldeb o arwain y maes hwn o fewn yr adran.

Os hoffech ddarllen y fersiwn lawn o'r prosiect hwn, cliciwch yma. Sylwer bod y prosiect hwn ond ar gael yn yr iaith y cafodd ei hysgrifennu yn unig.

© Sioned Watkins 2018

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Sioned Watkins
  • Iaith gwreiddiol: Cymraeg
  • Cyfeirnod Prosiect: 70012c