Pori drwy brosiectau

A all prosiect trawsgwricwlaidd, sy’n defnyddio sgiliau rhifedd mewn cyd-destun ystyrlon, effeithio ar gyrhaeddiad a hunan-effeithlonrwydd disgyblion mewn mathemateg?

A all prosiect trawsgwricwlaidd, sy’n defnyddio sgiliau rhifedd mewn cyd-destun ystyrlon, effeithio ar gyrhaeddiad a hunan-effeithlonrwydd disgyblion mewn mathemateg?
Lawrlwytho atodiad:

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar effaith dysgu trawsgwricwlaidd ar hunan-effeithlonrwydd a chyrhaeddiad mewn mathemateg. Cynhaliwyd yr ymchwiliad mewn ystafell ddosbarth Blwyddyn 6, a chanolbwyntiodd ar saith o ddysgwyr.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gosod llawer o bwyslais ar bwysigrwydd datblygu sgiliau mathemategol a rhifedd, ac mae hyn yn rhan ganolog o’u polisïau addysg, sy’n rhoi ffocws mawr ar gymhwyso sgiliau rhifedd. Mae Boaler (2012) wedi dangos bod cysylltiadau rhwng addysgu a dysgu trawsgwricwlaidd yn gallu effeithio’n sylweddol ar gyrhaeddiad. Yn ogystal, mae Bandura (1977) wedi dangos bod hunan-effeithlonrwydd yn gallu effeithio’n fawr ar gyrhaeddiad, sy’n cael ei ddiffinio fel cred unigolyn yn ei allu ei hun i ymddwyn yn y ffordd sydd ei angen er mwyn cynhyrchu cyflawniadau perfformiad penodol.

Roedd yr ymyriad yn canolbwyntio ar ddisgyblion sy’n dangos lefelau hunan-effeithlonrwydd isel ym mathemateg, ac sy’n tangyflawni mewn profion. Roedd ffocws yr ymyriad ar brosiect rhifedd a cherddoriaeth trawsgwricwlaidd. Rhannwyd y plant yn ‘grwpiau pop’, lle roedden nhw’n cyfansoddi geiriau rap a cherddoriaeth, ac yna’n rheoli arian y grŵp ar daith gyngherddau, ac roedd hyn yn gofyn am nifer o sgiliau rhifedd, fel defnyddio canrannau, rhannu, lluosi a chyfrifon banc.

Yn ystod yr ymyriad, casglwyd data trwy ddefnyddio dulliau meintiol ac ansoddol, sef holiaduron cyn ac ar ôl y prosiect; arsylwi; cyfweliadau lled-strwythurol; a data asesu ystadegol. Trionglwyd y data hwn er mwyn caniatáu dadansoddiad trylwyr.

Roedd y dadansoddi’n awgrymu bod yr ymyriad wedi cael rhywfaint o effaith gadarnhaol ar gynyddu lefelau hunan-effeithlonrwydd pum disgybl, ond roedd dau ohonynt yn parhau i ddangos credoau hunan-effeithlonrwydd negyddol neu niwtral. Yn ogystal, roedd yn anodd dod i gasgliad am y gwir effaith ar gyrhaeddiad o ganlyniad i hyd y prosiect, dysgu o ddydd i ddydd a’r ‘profion’ a ddefnyddiwyd. Roedd y data yn awgrymu bod rhyw berthynas rhwng hunan-effeithlonrwydd a chyrhaeddiad yn bodoli, a bod hyn yn gysylltiedig â dysgu trawsgwricwlaidd.

Mae’r prosiect wedi helpu i fwydo i ddulliau yn yr ysgol gyfan ac mae wedi cael effaith ar y gymuned ehangach trwy Gymuned Ddysgu Proffesiynol. Ar y cyfan, mae gen i werthfawrogiad dyfnach o ymchwil erbyn hyn, a gallaf ddefnyddio’r hyn yr wyf wedi ei ddysgu yn fy ymarfer yn y dyfodol.

© Ruth Cornelius 2017

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Awdur: Ruth Cornelius
  • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
  • Iaith gwreiddiol: Saesneg
  • Cyfeirnod Prosiect: 6010c