Pori drwy brosiectau

Sut y gall Defnyddio Chwarae â Blociau a Llais y Dysgwr Ddatblygu Cymhelliant Cyfannol i Ymgysylltu â Gweithgareddau Chwarae yn Fathemategol mewn Dysgwyr Meithrin

Sut y gall Defnyddio Chwarae â Blociau a Llais y Dysgwr Ddatblygu Cymhelliant Cyfannol i Ymgysylltu â Gweithgareddau Chwarae yn Fathemategol mewn Dysgwyr Meithrin
Lawrlwytho atodiad:

Roedd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar gefnogi dysgwyr o fewn y feithrinfa i drosglwyddo 'sgiliau mathemategol i chwarae a gweithgareddau dosbarth' (Llywodraeth Cymru, 2015a, t.29). Pan gafodd eu harsylwi o fewn fy lleoliad, roedd dysgwyr meithrin yn tueddu i gael eu denu at ffurfiau chwarae nad oeddent yn ffafriol er mwyn gwella eu medrau mewn Datblygiad Mathemategol (DM). Fodd bynnag, roedd elfennau cyffredin i'w harferion o fewn y chwarae; roedd mwyafrif y dysgwyr pan roddwyd y dewis yn cael eu denu tuag at weithgareddau chwarae â blociau. Felly, roedd yr ymyriad yn ceisio ateb y cwestiynau ymchwil canlynol:

 • Sut y gellir defnyddio'r ardal chwarae blociau orau er mwyn ennyn diddordeb dysgwyr fel eu bod yn cael eu cymell yn frwd i ddefnyddio'r ardal yn annibynnol ac ar y cyd â chyfoedion?
 • Sut all yr ardal chwarae blociau gefnogi dealltwriaeth plant o egwyddorion rhifo cynnar?
 • Sut all yr ardal chwarae blociau gefnogi datblygiad iaith fathemategol mewn perthynas â rhif a phynciau nad ydynt yn rhifiadol megis siâp?

Y pedair medr mathemategol sy'n canolbwyntio ar weithgareddau chwarae bloc oedd:

 • Gall dysgwyr gyfrif pum gwrthrych yn ddibynadwy
 • Gall dysgwyr gydnabod rhifau 0 i 5 a chysylltu rhif 0 i 5 i faint priodol (egwyddor cardinal)
 • Gall dysgwyr ddefnyddio ac adeiladu gyda siapiau 3D o fewn gweithgareddau sy'n seiliedig ar chwarae
 • Gall dysgwyr ddefnyddio iaith bob dydd a mathemategol i siarad am eu syniadau a'u dewisiadau eu hunain
  (Llywodraeth Cymru, 2015a)

Roedd yr ymyriad ei hun yn para tair wythnos, gyda thair sesiwn yr wythnos ac fe'i cyflwynwyd i'r garfan feithrin gyfan. At ddibenion casglu data i sicrhau ei fod yn dasg realistig ac i adlewyrchu'r garfan yn ei gyfanrwydd, dewiswyd grŵp sampl o dri bechgyn a thair merch o allu cymysg. Mae'n bwysig nodi bod enwau'r dysgwyr yn y grŵp sampl yn cael eu dileu er mwyn sicrhau bod y cyfranogwr yn ddienw. Fodd bynnag, cawsant eu disodli gan ddewisiadau eraill i gadw'r ymdeimlad bod y dysgwyr hyn yn unigolion â meddyliau a theimladau, yn hytrach na ffynonellau data yn unig. Casglwyd data trwy ddulliau cymysg o ddulliau sy'n cynnwys arsylwadau, dull mosaig, cyfweliadau lled-strwythuredig gyda'r dysgwyr a'r staff cysylltiedig ac adlewyrchiadau yn fy nghylchgronau. Defnyddiwyd yr ymagwedd fosaig fel dull aml-ddull a gynlluniwyd i wella'r broses o gael safbwyntiau plant ifanc. Mae'n ffordd o wrando sy'n cydnabod 'plant ac oedolion fel cyd-ddehonglwyr ystyr. Mae'n ddull integredig sy'n cyfuno'r gweledol a'r llafar '(Clark a Moss, 2001, t.1).

Dangosodd y canfyddiadau, bod dechrau'r broses cynllunio gwersi gyda diddordebau'r dysgwyr cyn ymgorffori'r sgiliau rhifiadol ac iaith o'u cwmpas (yn hytrach na'r ffordd arall) roedd y gwelliant mewn lefelau ymgysylltu yn helaeth. Dangosodd y dysgwyr gymhelliant cynhenid i gwblhau eu tasgau mathemategol yn annibynnol o arweiniad oedolion. Ar ben hynny, roeddent yn cymryd rhan mewn chwarae cydweithredol a chymerodd dysgwyr mwy galluog rôl 'athro' gyda'u cyfoedion. Arweiniodd brwdfrydedd y dysgwyr yn eu creadau at fwy o drafodaeth gan ddefnyddio iaith bob dydd a mathemategol gyda'u cyfoedion. Nodwyd yr un effaith ar eu defnydd o iaith yn eu chwarae cydweithredol. At hynny, roedd gallu dysgwyr i gymhwyso egwyddorion cyfrif cynnar a amlinellir gan Gelman a Gallistel (1978) gan gynnwys yr egwyddor un-un, yr egwyddor archebu sefydlog a'r egwyddor cardinal oll yn dangos gwelliant.

I gloi, mae'r cwricwlwm sydd wedi'i seilio ar sgiliau sy'n cael ei addysgu ar hyn o bryd yn rhoi cyfle i ddatblygu gwersi a gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar yr hyn y mae dysgwyr am ddysgu. Roedd defnyddio cynnwys a chyd-destun yn seiliedig ar ddiddordebau dysgwyr fel cyfrwng ar gyfer caffael sgiliau yn profi i fod yn arf pwerus. Roedd canfyddiadau fy ymyriad yn rhan o gyflwyniad a gyflwynwyd i'r holl staff dan sylw wrth rannu arferion da er mwyn i athrawon blynyddoedd eraill i'w mabwysiadu.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Awdur: Frances Jordan
 • Cyfeiriad E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 • Iaith gwreiddiol: Saesneg
 • Cyfeirnod Prosiect: 8002c