O dan Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, mae'n rhaid i ymarferwr gael ei gofrestru yn y categori neu gategorïau ar gyfer y gwaith maent yn ymgymryd ag ef/yn bwriadu ymgymryd ag ef. Y categorïau yw:

Athro ysgol — i weithio fel athro ysgol (gyda Statws Athro Cymwys) mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru. Nodwch: mae athrawon ysgol y mae gofyn iddynt gwblhau’r cyfnod Sefydlu yng Nghymru sydd heb wneud yn cael statws cofrestru ‘dros dro’ yn unig (yn amodol ar ddiwallu’r meini prawf priodoldeb).

Athro addysg bellach —i weithio fel athro (darlithydd) addysg bellach mewn sefydliad addysg bellach yng Nghymru.

Gweithiwr cymorth dysgu ysgol — i weithio fel gweithiwr cymorth dysgu mewn ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas-gynhelir yng Nghymru.

Gweithiwr cymorth dysgu addysg bellach — i weithio fel gweithiwr cymorth dysgu addysg bellach yng Nghymru.

Ymarferydd dysgu seiliedig ar waith – i weithio fel ymarferydd dysgu seiliedig ar waith (ee hyfforddwr, aseswr, gwaredydd dysgu, hyfforddwr neu'n fentor) ar gyfer neu ar ran darparwr dysgu seiliedig ar waith. Mae hyn hefyd yn cynnwys ymarferwyr hynny sy'n cydlynu cyflwyno dysgu seiliedig ar waith megis: y rhai sy'n ymwneud â rolau rheoli / arweinyddiaeth; staff sicrwydd ansawdd.

Gweithiwr ieuenctid – i weithio fel person sy’n darparu gwasanaethau datblygu ieuenctid dros, neu ar ran, awdurdod lleol, ysgol, sefydliad AB neu sefydliad gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r categori hwn o gofrestriad yn ddarostyngedig i ofynion cymhwyster gorfodol .

Gweithiwr cymorth ieuenctid - i weithio fel person sy'n darparu gwasanaethau datblygu ieuenctid dros, neu ar ran, awdurdod, ysgol, sefydliad AB lleol neu sefydliad gwirfoddol yng Nghymru. Mae'r categori hwn o gofrestriad yn ddarostyngedig i ofynion cymhwyster gorfodol .

.

OS NAD YDYCH YN SIŴR YM MHA GATEGORI NEU GATEGORÏAU COFRESTRU SY'N BERTHNASOL I CHI, DYLECH GYSYLLTU Â'R TÎM COFRESTRU AR 029 2046 0099 NEU E-BOSTIO Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Applying for registration 2017 Cym

download registration form cym

 

Dylech gyfeirio at yr adran 'nodiadau arweiniad' o fewn y pecyn ymgeisio i gofrestru er mwyn sicrhau eich bod yn diwallu'r gofynion sydd eu hangen i gofrestru. Mae adran 'Ymgeisio i gofrestru' yn cyfeirio'n benodol at
Sicrhewch eich bod yn cynnwys yr holl ddogfennaeth gefnogol a gyfeirir atynt yn yr arweiniad pan fyddwch yn cyflwyno'r cais.

Statws cofrestru dros dro

Mae gofyn i athrawon sy'n meddu ar SAC a enillwyd ar ôl 1 Ebrill 2003 gwblhau cyfnod Sefydlu yng Nghymru neu yn Lloegr. Os yw ymgeisydd i gofrestru yn y categori athro ysgol heb fodloni'r Safonau Athrawon wrth eu Gwaith eto, caiff statws Cofrestru Dros Dro yn unig (yn amodol ar fodloni'r meini prawf cymhwystra).

Caniateir cofrestriad llawn unwaith i'r cofrestrai fodloni'r Safonau Athrawon wrth eu Gwaith.

Diweddaru'ch cofnod

Gall yr wybodaeth a gedwir ar eich cofnod newid o bryd i'w gilydd ac mae cofrestru yn amodol ar gydymffurfiad â Rheolau Cofrestru CGA (linc). O'r herwydd, mae gofyn i chi roi gwybod i'r Cyngor o unrhyw newid i'ch cofnod o fewn mis.

Os byddwch yn newid cyfeiriad neu gyflogaeth, gallwch roi gwybod i ni drwy fewngofnodi a chofrestru i ddarllen, ac os oes angen, newid eich cofnod ar-lein. Bydd hyn ein helpu i gadw cofnod diweddar gan sicrhau eich cydymffurfiad â'r Rheolau Cofrestru.

Cliciwch ar y botwm FyCGA ar y chwith i weld eich cofnod nawr.

Mynediad i wybodaeth ar y gofrestr o ymarferwyr addysg

Rydym yn gwarantu diogelwch yr wybodaeth a gedwir ar y Gofrestr sy'n cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth diogelu data.

Mae'r wybodaeth ar y Gofrestr ar gael i ymarferwyr cofrestredig sydd â mynediad llawn i'w cofnod, cyflogwyr sy'n gallu cynnal gwiriadau cofrestru cyflogaeth neu cyn dechrau'r gyflogaeth a gall y cyhoedd wirio os yw ymarferwr wedi ei gofrestru â'r Cyngor ai peidio. Gellir dod o hyd i'r wybodaeth drwy'r linc Fy CGA, neu drwy gysylltu'n uniongyrchol â'r Tîm Cofrestru.

Dychwelyd i Addysgu?

Yn ystod eu gyrfa, mae llawer o ymarferwyr yn dewis peidio â gweithredu fel athro ysgol neu athro addysg bellach am gyfnod estynedig o amser. Gallai hyn fod am nifer o resymau, megis er mwyn cyflawni swydd arall, i astudio ymhellach, i deithio, i gymryd hoe oherwydd ymrwymiadau rhianta neu i gyflawni cyfrifoldebau gofalu.

Pan fydd unigolion yn dymuno dychwelyd i'r gwaith fel ymarferwyr addysg, mae'n bwysig eu bod wedi'u paratoi'n llawn a bod eu gwybodaeth a'u sgiliau'n gyfoes, nid yn unig er budd y dysgwyr y byddant yn eu haddysg, ond hefyd er eu budd nhw eu hunain.

Beth bydd angen i mi ei wneud?

Os ydych yn ymgeisio i gofrestru yn y categori athro ysgol cofrestredig (gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC)) ac wedi ennill SAC fwy na 5 mlynedd yn ôl ond heb weithio fel athro cymwysedig yn y DU, gwlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu dramor yn y pum mlynedd diwethaf, mae'r meini prawf Dychwelyd i Addysgu yn berthnasol i chi.

Os ydych yn ymgeisio i gofrestru yn y categori athro addysg bellach cofrestredig a heb weithio fel athro AB (darlithydd) yn y DU, gwlad yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) neu dramor yn y pum mlynedd diwethaf, neu os nad ydych yn meddu ar o leiaf dair blynedd o brofiad diwydiannol, proffesiynol neu brofiad busnes a gafwyd yn y 5 mlynedd diwethaf, yna mae'r meini prawf Dychwelyd i Addysgu yn berthnasol i chi.

Os ydych yn ymgeisio i gofrestru yn y categori athro addysg bellach cofrestredig a'ch bod wrthi'n ymgymryd â hyfforddiant ar gwrs hyfforddiant cychwynnol athrawon ôl-gymhwysol gyda darparwr achrededig yng Nghymru neu Loegr neu ar fin gwneud hynny, rydych wedi eich eithrio rhag gofynion y cynllun Dychwelyd i Addysgu.

Os yw'r cynllun Dychwelyd i Addysgu'n berthnasol i chi, mae'n RHAID i chi gwblhau cyfnod diweddaru am o leiaf 10 diwrnod llawn (neu gyfnod cyfwerth). Dylid cyfeirio at arweiniad y cynllun yma a chwblhau'r ffurflen  cyfnod diweddaru y bydd angen ei hatodi i'ch cais i gofrestru.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.