O dan Reoliadau Addysg (Cymru) 2014 daeth yn ofynnol i Gyngor y Gweithlu Addysg (CGA) sefydlu a chynnal Cofrestr Ymarferwyr Addysg yng Nghymru. O dan Reoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) 2015, mae cofrestru'n ofyniad statudol ar gyfer:

Athro ysgol cofrestredig — os ydynt yn gweithio neu'n bwriadu gweithio fel athro ysgol cymwys (gyda Safon Athro Cymwysedig (SAC)) mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru, mae'n rhaid iddynt gofrestru yn y categori 'athro ysgol'.

Noder: rhoddir statws cofrestru 'dros dro' i athrawon sy'n gorfod cwblhau'r cyfnod Sefydlu statudol yng Nghymru ond sydd heb wneud eto (yn amodol ar ddiwallu'r gofynion addasrwydd)

Athro addysg bellach cofrestredig— os ydynt yn gweithio neu'n bwriadu gweithio fel athro addysg bellach mewn sefydliad addysg bellach yng Nghymru, mae'n rhaid iddynt gofrestru yn y categori 'athro addysg bellach'.

Gweithiwr cymorth dysgu ysgol— os ydych yn gweithio neu'n bwriadu gweithio fel gweithiwr cymorth dysgu mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru, mae'n rhaid iddynt gofrestru yng nghategori 'gweithiwr cymorth dysgu ysgol.'

Gweithiwr cymorth dysgu addysg bellach — os ydynt yn gweithio neu'n bwriadu gweithio fel gweithiwr cymorth dysgu addysg bellach mewn sefydliad addysg bellach yng Nghymru, mae'n rhaid iddynt gofrestru yng nghategori 'gweithiwr cymorth dysgu addysg bellach.'

Yn unol â'r Rheoliadau hyn, mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyflogwyr i sicrhau bod eu cyflogeion wedi'u cofrestru gyda'r Cyngor cyn dechrau gwaith. Mae'r gofyniad hwn yn berthnasol i bersonau sy'n gweithio ar sail amser llawn, rhan-amser (gan gynnwys am dâl yr awr) neu fel athrawon cyflenwi.

Ar gyfer sefydliadau AB ac asiantaethau athrawon cyflenwi preifat - gellir lawrlwytho'r arweiniad ar gofrestru Darlithwyr AB (Colegau ac Asiantaethau) yma .

Ar gyfer ALlau, ysgolion ac asiantaethau athrawon cyflenwi preifat - gellir lawrlwytho'r arweiniad ar gofrestru Athrawon Ysgol yma .

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.