Mae'r Cyngor yn rheoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru er budd y cyhoedd.

Ystyr 'rheoleiddio' yw bod y Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod ymarferwyr addysg yn addas i addysgu yng Nghymru. Mae cyflawni'r gwaith hwn yn rhoi diogelwch i'r cyhoedd, dysgwyr ac ymarferwyr a hyder yn y proffesiynau addysg. Mae gan bawb hawl i ddisgwyl y safonau uchaf gan ymarferwyr wrth addysgu dysgwyr, yn arbennig plant a phobl ifanc.

Mae'n rhaid i athrawon ysgol newydd gymhwyso yng Nghymru fodloni'r Safonau Athrawon wrth eu Gwaith. Os yw athro'n cael gwybod gan ei awdurdod lleol ('y Corff Priodol') ei fod wedi methu â bodloni'r Safonau hyn, neu fod angen mwy o amser i wneud hynny, caiff apelio at y Cyngor os nad yw'n cytuno gyda'r penderfyniad.

Gallwch ddysgu mwy am y ffordd mae'r Cyngor yn gwrando ar apeliadau isod.

Noder: o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a dogfen Arweiniad ar gyfer Gwrando ar Apeliadau Sefydlu  y Cyngor sy'n cael blaenoriaeth.

Gwybodaeth gyffredinol:

Am wybodaeth gyffredinol am y ffordd mae'r Cyngor yn gwrando ar apeliadau, cliciwch yma .

Gwybodaeth ar gyfer athrawon ysgol:

Os hoffech apelio yn erbyn penderfyniad eich Corff Priodol, cliciwch yma .

Gwybodaeth ar gyfer y Corff Priodol:

Lle bydd athro'n cyflwyno apêl, bydd y Cyngor yn hysbysu'r Corff Priodol dan sylw. Cliciwch yma  am fwy o wybodaeth am rôl yr awdurdod lleol.

Gwybodaeth ar gyfer arsylwyr sy'n mynychu gwrandawiadau'r Pwyllgor Apeliadau Sefydlu:

Caiff aelodau'r cyhoedd fynychu gwrandawiadau'r Pwyllgor Apeliadau Sefydlu fel arsylwyr. Mae nifer bach o leoedd arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu, dylech gysylltu â'r Cyngor ar 029 2046 0099. Gellir gweld gwybodaeth bellach ar gyfer arsylwyr yma . Gellir gweld y dyddiadau a bennwyd ar gyfer gwrandawiadau sydd ar y gorwel yma.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.