Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o’r diwrnod y caiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y’i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, fel y’i diwygiwyd, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2017 , yn unol â Rheol 31 o’i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu 20176, bod gorchymyn disgyblu wedi’i osod ar gofrestriad y canlynol:

Enw: Irwyn WILCOX
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gynradd Glannau Gwaun, Sir Penfro
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 6 Tachwedd 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 6 Tachwedd 2017
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r Gorchymyn i ben ar 6 Tachwedd 2019)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Ar ddyddiad anhysbys rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2015, roedd y person cofrestredig wedi:

(a) Codi ei llais ar Ddisgybl A; a/neu

(b) Cydio yn nillad Disgybl A ger ei wddf neu ysgwyddau; a/neu (c) Gwthio Disgybl A i fyny'r grisiau.

2. Roedd ymddygiad y person cofrestredig fel a ddisgrifiwyd ym mharagraff 1 yn torri egwyddorion 'Team Teach'

Enw: Sean Maliphant HOGAN
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Apollo Teaching Services
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Atal
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 26 Hydref 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 26 Hydref 2017
Hyd y Gorchymyn: Tan 26 Ebrill 2018
Sail y penderfyniad: Euog o drosedd berthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Trosedd berthnasol

Euogfarn: Curo (2 drosedd)

(Gorchymyn cymunedol)

Enw: Adrian John Dursley
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: The Court School
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 19 Hydref 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 19 Hydref 2017
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (tan 19 Medi 2019)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

1. Ar neu o gwmpas 3 Hydref 2016, fe wnaeth y person cofrestredig:

a) Gipio Disgybl A gerfydd ei fraich neu arddwn; a/neu

b) Codi Disgybl A o'r llawr tra'n dal yn ei fraich neu arddwn.

2. Roedd ymddygiad y person cofrestredig fel a amlinellwyd ym mharagraff 1 yn torri'r canlynol:

a) Egwyddorion Team Teach; a/neu

b) Polisi 'Ymddygiad Ysgol Gyfan, Ymdrin yn Gadarnhaol a Gwahardd' yr ysgol.

Enw: Jacqueline Owen
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Grŵp Llandrillo Menai
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 17 Hydref 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 17 Hydref 2017
Hyd y Gorchymyn: 17 Hydref 2020 (3 blynedd)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

1. O ran myfyrwyr ym Mlwyddyn 1 yn ystod y flwyddyn academaidd 2015-16, ni wnaeth y person cofrestredig:

a) ddychwelyd eu gwaith marcio ar y Diploma 90 credyd mewn modd amserol a / neu o gwbl; a / neu

b) ddarparu sampl o'u gwaith i'r dilysydd safonau mewn modd amserol a / neu o gwbl; a / neu

c) uwchlwytho marciau ar gyfer eu Diploma i'r dilysydd safonau mewn modd amserol a / neu o gwbl.

2. O ran myfyrwyr ym Mlwyddyn 2 yn ystod y flwyddyn academaidd 2015-16, ni wnaeth y person cofrestredig:

a) ddychwelyd eu gwaith marcio ar y Diploma mewn modd amserol a / neu o gwbl; a / neu

b) darparu sampl o'u gwaith i'r dilysydd safonau mewn modd amserol a / neu o gwbl; a / neu

c) Uwchlwytho marciau ar gyfer eu Diploma i'r dilysydd safonau mewn modd amserol a / neu o gwbl.

3. Roedd y person cofrestredig yn absennol o'r Coleg heb awdurdodiad o oddeutu 24 Awst 2016 tan oddeutu 31 Rhagfyr 2016.

4. Ni wnaeth y person cofrestredig ymateb i geisiadau lluosog i gysylltu â'r Coleg rhwng Gorffennaf 2016 a Rhagfyr 2016.

5. Ni ddychwelodd yr unigolyn cofrestredig yr eiddo Coleg canlynol:

a) Gliniadur y coleg:

6. Yn ystod y flwyddyn academaidd 2015-2016, mewn perthynas â myfyrwyr ym Mlwyddyn 2 a / neu unrhyw un o fyfyrwyr y Celfyddydau Perfformio, ni wnaeth y person cofrestredig:

a) Sefydlu EDRAC ar gyfer y dysgwyr hyn; a / neu

b) Darparu adroddiadau cynnydd dysgwyr a / neu gofnodi ei fod ef neu hi wedi gwneud hynny ar EDRAC; a / neu

c) Gosod targedau ar gyfer dysgwyr a / neu gofnodi ei fod ef neu hi wedi gwneud hynny ar EDRAC; a / neu

d) Creu cynlluniau gweithredu a / neu gofnodi ei fod ef neu hi wedi gwneud hynny ar EDRAC; a / neu e) Monitro cynnydd dysgwyr yn ddigonol a / neu gofnodi ei fod ef neu hi wedi gwneud hynny ar EDRAC.

7. Roedd ymddygiad y person cofrestredig fel y'i disgrifir ym mharagraff (au) 5 (a) yn anonest.

Enw: Andrew Keith SUDLOW
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: New Direction Recruitment Ltd
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn atal dros dro (gydag amodau)
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 6 Hydref 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 6 Hydref 2017
Hyd y Gorchymyn: 11 mis (tan 6 Medi 2018)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Rhwng Medi a Rhagfyr 2016, anfonodd y person cofrestredig geisiadau am gyfeillgarwch i ddisgyblion benywaidd a / neu gyn-ddisgyblion benywaidd ar Facebook.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.