Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Caiff aelodau’r proffesiynau addysg, y wasg a’r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â CGA ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy’n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd yn ei flaen drwy ffonio CGA ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau’n gyhoeddus, yn unol â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â CGA yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all CGA sicrhau y bydd lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, aac o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu 2017 CGA sy’n cael blaenoriaeth.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Llun, 25, Dydd Mawrth, 26 a Dydd Mercher, 27 Medi 2017
Amser: 10:00am
Lleoliad: Jurys Inn, Plas y Parc, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Ysgol Gynradd Glannau Gwaun
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Ar ddyddiad anhysbys rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2015, roedd y person cofrestredig wedi:

(a) Codi ei llais ar Ddisgybl A; a/neu

(b) Cydio yn nillad Disgybl A ger ei wddf neu ysgwyddau; a/neu

(c) Gwthio Disgybl A i fyny'r grisiau.

2. Roedd ymddygiad y person cofrestredig fel a ddisgrifiwyd ym mharagraff 1 yn torri:

(a) (a)Egwyddorion hyfforddi ymarfer adferol; a / neu 

(b)  (b)Egwyddorion 'Team Teach'; a / neu (c) (c) Llawlyfr yr ysgol; a / neu

(d) (ch) Polisi'r ysgol ar Strategaethau Ymdrin yn Positif.

Pwyllgor: Pwyllgor priodoldeb i ymarfer
Dyddiad: Dydd Mawrth, 19, Dydd Mercher, 20 a Dydd Iau, 21 Medi 2017
Amser: 10:00am
Lleoliad: Gwesty'r Village, Coryton, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: St John’s College, Caerdydd
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Fe wnaeth y person cofrestredig:

1. Ymddwyn mewn modd amhriodol gyda Disgybl A yn ystod 2015 a/neu 2016 drwy:

a) ddangos ffafriaeth tuag at Ddisgybl A;

b) fflyrtio â disgybl A;

c) ymyrryd â gofod personol Disgybl A;

d) ysgrifennu sylwadau amhriodol ar bapur asesiad a'i roi i Ddisgybl A;

e) anfon cerdyn/cardiau pen-blwydd at Ddisgybl A;

f) wneud sylwadau amhriodol i Ddisgybl A.

2. Ymddwyn mewn modd amhriodol gyda theulu Disgybl A yn ystod 2015 a/neu 2016 drwy:

a) gymryd rhan mewn sgyrsiau negeseuon testun helaeth gyda mam Disgybl A;

b) gyfarfod â mam Disgybl A tu allan i'r ysgol.

3. Ni weithredodd yn unol â Pholisi Amddiffyn Plant a Diogelu Plant gan nad oedd yn adrodd pryderon ynghylch Disgybl A. Roedd gweithredoedd y person cofrestredig ym mharagraff 1 wedi'u cymell yn rhywiol.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.