Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.

Caiff aelodau’r proffesiynau addysg, y wasg a’r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â CGA ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy’n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn dal i fynd yn ei flaen drwy ffonio CGA ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau’n gyhoeddus, yn unol â’r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Bydd y Pwyllgor yn ystyried unrhyw gais o'r fath ar ddiwrnod y gwrandawiad. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â CGA yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all CGA sicrhau y bydd lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, aac o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, fel y'i diwygiwyd, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu 2017 CGA sy’n cael blaenoriaeth.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Llun, 27, Dydd Mawrth, 28, a Dydd Mercher, 29 Tachwedd 2017
Amser: 10:00am
Lleoliad: The Jury’s Inn, Plas y Parc, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Ysgol Gynradd Cymunedol Saundersfoot
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

Roedd y person cofrestredig wedi :

1. Diwygio canlyniadau profion gweithdrefnol 2014 trwy gynyddu sgoriau'r disgyblion;

2. Diwygio canlyniadau profion gweithdrefnol 2015 trwy gywiro atebion ar y papurau prawf a / neu drwy gynyddu sgoriau'r disgyblion;

3. Yn 2014 a / neu 2015, caniataodd athrawon i weld papurau prawf cyn y profion gweithdrefnol;

4. Yn 2014 a / neu 2015, caniataodd y disgyblion i sefyll y profion gweithdrefnol yn swyddfa'r person cofrestredig a / neu farcio'r papurau prawf disgyblion hyn;

5. Yn 2014 a / neu 2015, rhoddwyd amser ychwanegol i rai disgyblion gwblhau'r profion gweithdrefnol;

6. Drwy weithredu yn y modd a honnir ym mharagraffau 1 i 5 uchod, pan ystyrir yn unigol a / neu gyda'i gilydd, gweithredodd y person yn anonest;

Committee: Pwyllgor priodoldeb i ymarfer
Date: Dydd Mercher 22 Tachwedd 2017
Time: 10:00am
Venue: The Jury’s Inn, Plas y Parc, Caerdydd
Employer at the time of the allegations: Ysgol Gynradd Penfro
Nature of the matter before the Committee:

Trosedd berthnasol

Euogfarn: Ymosodiad drwy guro

(Rhyddhau amodol)

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Llun, 20, Dydd Mawrth, 21 a Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2017
Amser: 10:00am
Lleoliad: Gwesty'r Village, Coryton, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Grwp NPTC Group
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol a Throsedd Berthnasol Bu i'r person cofrestredig:

1. Ar 27 Ionawr 2016, fethu ag addysgu'r dosbarth Astudiaethau'r Cyfryngau A2 a oedd ar amserlen NPTC.

2. Mewn perthynas ag absenoldeb y person cofrestredig o NPTC ar 27 Ionawr 2016, bu i'r person cofrestredig:

a) fethu â hysbysu eu rheolwr llinell o'u habsenoldeb bwriadedig yn ystod amser dosbarth; a/neu

b) fethu â chyflwyno ffurflen cyfnod absenoldeb.

3. Roedd ymddygiad y person cofrestredig ym mharagraff 2 yn groes i Bolisi Cyfnod Absenoldeb Arbennig NPTC.

4. Bu i'r person cofrestredig farcio bod myfyrwyr yn bresennol yn eu dosbarth Astudiaethau'r Cyfryngau A2 ar 27 Ionawr 2016 ar system gofrestru NPTC, er gwaethaf y ffaith bod y wers hon wedi'i chanslo.

5. Roedd ymddygiad y person cofrestredig fel y disgrifir ym mharagraff 3 yn anonest.

6. Bu i'r person cofrestredig fethu â chyflwyno ffurflen SD1 wedi'i chwblhau cyn mynychu Cynhadledd ar neu tua 23 Ebrill 2015.

7. Bu i'r person cofrestredig archebu lle mewn Cynhadledd Addysgu a Dysgu ar neu tua 29 Chwefror 2016 ond methodd â chyflwyno ffurflen SD1 wedi'i chwblhau a/neu geisio awdurdod gan eu rheolwr llinell ymlaen llaw.

8. Roedd ymddygiad y person cofrestredig fel y disgrifir ym mharagraff 5 a/neu baragraff 6 yn groes i Bolisi Datblygiad Staff NPTC.

9. Roedd ymateb y person cofrestredig i fyfyrwyr mewn perthynas ag adborth i'w cwrs Astudiaethau'r Cyfryngau'n amhriodol.

10. Ym mis Ionawr 2016, bu i'r person cofrestredig ddefnyddio'r rhyngrwyd am resymau personol yn ystod amser dosbarth a oedd ar yr amserlen.

11. Roedd ymddygiad y person cofrestredig fel y disgrifir ym mharagraff 9 yn groes i Safonau a Chod Ymddygiad Cyflogeion NPTC.

12. Ar 28 Ionawr 2006, yn dilyn cais i ddarparu sbesimen o anadl i'w ddadansoddi yn unol ag Adran 7 Deddf Traffig Ffyrdd 1988 yn rhan o ymchwiliad ynghylch a oedd y person cofrestredig wedi cyflawni trosedd o dan Adran 3A, 4 neu 5 ohoni, bu i'r person cofrestredig fethu heb reswm rhesymol dros hynny. Roedd hyn yn groes i Adran 7(6) Deddf Traffig Ffyrdd 1988 ac Atodlen 2 Deddf Troseddwyr Traffig Ffyrdd 1988. Bu i'r person cofrestredig gael eu heuogfarnu am y drosedd hon ar 10 Tachwedd 2006 ac o ganlyniad, gwaharddwyd y person cofrestredig rhag gyrru am 24 mis, cafodd ddirwy o £150, gorchymyn i dalu £50 o gostau ac ardystiwyd eu trwydded yrru.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.