Canlyniadau Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer

Pe bai Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer yn gosod gorchymyn disgyblu ar gofrestriad ymarferydd addysg, bydd hysbysiad yn ymddangos yma. Bydd yr hysbysiad yn aros am gyfnod o 6 mis o'r diwrnod pan gaiff ei gyhoeddi.

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg, fel y'i cyfansoddwyd o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014, drwy hyn yn rhoi rhybudd, yn unol â'i Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2016 , Rheol 28, bod gorchymyn disgyblu wedi'i osod ar gofrestriad y canlynol:

Enw: Annette HENDERSON
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Maes Ebbw, Casnewydd
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 7 Ebrill 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 7 Ebrill 2017
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r Gorchymyn i ben ar 7 Ebrill 2019)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor: Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Bu i'r person cofrestredig:

1. glymu Disgybl A, plentyn chwech oed gydag anghenion dysgu ychwanegol, i gadair gyda llewysau siwmper neu siaced.

2. Bu i ymddygiad y person cofrestredig fel y disgrifir ym mharagraff 1 dorri:

(a) Cynllun Ymddygiad Cefnogol a Thrafod Cadarnhaol Disgybl A;
(b) egwyddorion Team Teach;
(c) Bolisi Ymddygiad Cadarnhaol yr Ysgol;
(d) Bolisi Diogelu Plant yr Ysgol;
(e) Bolisi Ymyrraeth Gorfforol Gyfyngol yr Ysgol.

 

Enw: Regina HUNGERFORD
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Y Coleg Merthyr Tudful
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Atal (gydag amodau)
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 30 Mawrth 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 30 Mawrth 2017
Hyd y Gorchymyn: 4 mis (Daw'r Gorchymyn i ben 30 Gorffennaf 2017 cyhyd â bod Mrs Hungerford yn bodloni amod y Gorchymyn yn unol â'r amserlen)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor: Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Ar 13 Ebrill 2015, bu i'r person cofrestredig gyffwrdd yn gorfforol â Disgybl A am iddi fwrw Disgybl A gyda llyfr nodiadau ar ei:

a) ben a/neu

b) ei ddwylo.

 

Enw: Catrin Haf ROBERTS
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Tal y Bont, Conwy
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 16 Mawrth 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 16 Mawrth 2017
Dyddiad cynharaf y gall y person wneud cais i fod yn gymwys i gofrestru: 16 Mawrth 2021 (4 blynedd)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol a throsedd berthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor: Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Rhybuddiad Amodol: Dwyn gan gyflogai

Trosedd Berthnasol

Euogfarn: Gyrru cerbyd ar ôl goryfed / Defnyddio cerbyd heb yswiriant

Enw: Christopher Paul CLARKE
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Bro Dinefwr, Sir Gaerfyrddin
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Gwahardd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 23 Mawrth 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 23 Mawrth 2017
Dyddiad cynharaf y gall y person wneud cais i fod yn gymwys i gofrestru: 23 Mawrth 2022 (5 blynedd)
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor: Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Bu i'r person cofrestredig:

1. Mewn perthynas â Disgybl A:

(a) roi rhodd neu roddion iddi;

(b) cyfathrebu â hi'n electronig mewn modd:

(i) a oedd o natur amhriodol; a/neu
(ii) o natur rywiol; (c) gofyn iddi ddileu negeseuon rhyngddo ef a hi.

2. Mewn perthynas â Disgybl B:

(a) roi rhodd iddi;

(b) cyfathrebu â hi'n electronig mewn modd a oedd o natur amhriodol;

3. Mewn perthynas â Disgybl C:

(a) roi rhodd neu roddion iddi;

(b) cyfathrebu â hi'n electronig mewn modd:

(i) a oedd o natur amhriodol; a/neu
(ii) o natur rywiol;

(c) dweud geiriau wrthi, neu eiriau'n debyg i “I haven't been laid in 6 years” (Dwi heb gael rhyw ers 6 blynedd);

4. Roedd cymhelliant rhywiol i ymddygiad y person cofrestredig ym mharagraffau 1(a) a 1(b) a 1(c) a 3(a) a 3(b) a 3(c);

5. Roedd ymddygiad y person cofrestredig ym mharagraff 1(c) yn anonest.

Enw: Bernadette Christine HENDRICKSON
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Cyngor Sir Caerdydd
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Atal (dim amodau)
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 9 Mawrth 2017
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 9 Mawrth 2017
Hyd y Gorchymyn: Tan 31 Gorffennaf 2017
Sail y penderfyniad: Euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor: Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

Bu i'r person cofrestredig:

1. hysbysu Cyngor Dinas Casnewydd bod Plentyn A yn "derbyn gofal" Gwasanaethau Plant Caerdydd pan nad oedd hyn yn wir.

2. cefnogi cais i Blentyn A gael lle mewn ysgol 1, am iddi:

(a) wneud cais am ffurflen Derbyn neu Drosglwyddo Ysgol yn ystod y Flwyddyn gan y Tîm Derbyniadau Ysgol;
(b) darparu copi o'r ffurflen i fam Plentyn A;
(c) diwygio Rhannau A a G o'r ffurflen wedi i fam Plentyn A ei chwblhau;
(d) torri llofnod mam Plentyn A o ail dudalen y ffurflen a'i ludo ar fersiwn newydd o'r ffurflen;
(e) cwblhau Adran A ar ffurflen newydd drwy nodi bod Plentyn A yn Blentyn a oedd yn “derbyn gofal”;
(f) nodi enw gweithiwr cymdeithasol allanol yn Adrannau A ac I y ffurflen;
(g) ffugio llofnod y gweithiwr cymdeithasol allanol yn Adrannau A ac I y ffurflen;
(h) creu tystiolaeth ategol ffug i ategu'r cais;
(i) cyflwyno'n fwriadol yr wybodaeth a ddisgrifir yn is-baragraffau 2(c), 2(d), 2(e), 2(f), 2(g) a 2(h) i'r Tîm Derbyniadau Ysgol.

3. Yn ystod cyfarfod gyda'r Pennaeth, darparodd wybodaeth i gadarnhau bod Plentyn A yn blentyn a oedd yn “derbyn gofal”.

4. Roedd ymddygiad y person cofrestredig ym mharagraffau 1, 2(c), 2(d), 2(e), 2(f), 2(g), 2(h), 2(i), a 3, yn anonest.

 

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.