Gwrandawiadau gan Bwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer a gynhelir yn fuan

Bydd manylion gwrandawiad sydd i ddod yn ymddangos yma bum niwrnod gwaith cyn iddo gael ei gynnal.
Gall aelodau'r proffesiynau addysg, y wasg a'r cyhoedd fynychu gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg ac mae nifer bach o leoedd i arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu fel arsylwr, gofynnir i chi gysylltu â'r Cyngor ar 029 2046 0099. Wrth fynychu gwrandawiad, gofynnir i arsylwyr ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Mae'n bosibl y caiff gwrandawiadau eu canslo neu eu gohirio ar y funud olaf. Cynghorir y rheiny sy'n teithio o bell i gadarnhau bod y gwrandawiad yn mynd yn ei flaen drwy ffonio'r Cyngor ar ddiwrnod y gwrandawiad neu ychydig cyn hynny;
  • Cynhelir gwrandawiadau'n gyhoeddus yn unol â'r Ddeddf Hawliau Dynol. Fodd bynnag, caiff person cofrestredig ofyn i wrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad gael ei chlywed yn breifat. Lle cynhelir gwrandawiad cyfan neu ran o wrandawiad yn breifat, ni fydd hyn yn agored i arsylwyr.

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad a restrir yma, mae'n rhaid i chi gysylltu â'r Cyngor yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni all y Cyngor sicrhau lle i chi fel arsylwr.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer arsylwyr gwrandawiadau yma . Gwybodaeth gyffredinol yw hon, ac ym mhob sefyllfa, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, a Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu Gorffennaf 2016 y Cyngor a gaiff flaenoriaeth.

Pwyllgor: Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer
Dyddiad: Dydd Mercher, 24 Mai 2017
(wedi'i ailymgynnull yn dilyn y gwrandawiad ar 4 & 5 Mai 2017 a ohiriwyd)
Amser: 10:00am
Lleoliad: Swyddfeydd CGA, Tŷ Eastgate, Caerdydd
Cyflogwr adeg yr honiadau: Ysgol Gynradd Glanhowy, Tredegar
Natur y mater gerbron y Pwyllgor: Ymddygiad Proffesiynol Annerbyniol

1. Bu i'r person cofrestredig, ym mis Chwefror 2015 neu tua'r adeg honno, yn dilyn casglu arian yn yr Ysgol ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon:

(a) fethu â throsglwyddo'r arian a gasglwyd i Swyddfa'r Ysgol.
(b) mynd â'r arian a gasglwyd adref.
(c) methu â threfnu i'r arian a gasglwyd gael ei dalu i Sefydliad Prydeinig y Galon.
(d) rhoi'r arian a gasglwyd i'w mab, neu i ddeliwr cyffuriau.

2. Roedd gweithredoedd y person cofrestredig fel y disgrifir yn is-baragraffau 1(c), a/neu 1(d) yn anonest.

3. Rhyddhad Amodol (12 mis) Dwyn gan gyflogai

 

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.