Mae'r Cyngor yn rheoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru er budd y cyhoedd.

Ystyr 'rheoleiddio' yw bod y Cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod ymarferwyr addysg yn addas i addysgu yng Nghymru. Mae cyflawni'r gwaith hwn yn rhoi diogelwch i'r cyhoedd, dysgwyr ac ymarferwyr a hyder yn y proffesiynau addysg. Mae gan bawb hawl i ddisgwyl y safonau uchaf gan ymarferwyr wrth addysgu dysgwyr, yn arbennig plant a phobl ifanc.

Mae'r Cyngor yn rheoleiddio drwy gynnal Cofrestr Ymarferwyr Addysg yng Nghymru, a thrwy edrych ar fanylion ymddygiad person cofrestredig (a hynny'n ymddygiad yn y sefydliad addysgol neu'r tu allan iddo) neu ei gymhwysedd (ei allu fel ymarferydd addysg) lle caiff amheuaeth ei bwrw ynghylch hyn. Gallai fod angen hyn oherwydd bod y person cofrestredig wedi'i ddiswyddo o'r ysgol, neu ei euogfarnu gan lys. Yn y pen draw, y Cyngor sy'n penderfynu p'un a oedd ymddygiad neu anghymhwysedd person cofrestredig mor wael fel y dylai effeithio ar ei gofrestriad.

Ni ellir cyflogi person fel athro Ysgol mewn ysgol y wladwriaeth neu ysgol arbennig yng Nghymru, na'i gyflogi fel person sy'n darparu addysg mewn sefydliad addysg bellach neu ar ran sefydliad addysg bellach yng Nghymru oni bai ei fod wedi'i gofrestru gyda'r Cyngor. Mae cofrestru'n rhoi sicrwydd i gyflogwr a'r cyhoedd nad oes dim byd perthnasol wedi'i gofnodi yn erbyn y person cofrestredig a allai ei wneud yn anaddas i addysgu dysgwyr, yn arbennig plant a phobl ifanc.

Gallwch ddysgu mwy am y ffordd mae'r Cyngor yn rheoleiddio ymarferwyr addysg yng Nghymru isod.

Noder: o dan unrhyw amgylchiadau, Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau)(Cymru) 2015, a dogfen Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu  2016 y Cyngor sy'n cael blaenoriaeth.

Gwybodaeth gyffredinol:

Am wybodaeth gyffredinol am y ffordd mae'r Cyngor yn rheoleiddio, cliciwch yma .

Gwybodaeth ar gyfer personau cofrestredig:

Os ydych wedi derbyn llythyr gan y Tîm Addasrwydd i Addysgu, a/neu eich bod am ddysgu mwy am y ffordd mae'r Cyngor yn rheoleiddio, cliciwch yma .

Gwybodaeth ar gyfer cyflogwyr ac asiantiaid:

Mae gan gyflogwyr ac asiantiaid gyfrifoldeb i gyfeirio achosion honedig o ymddygiad proffesiynol annerbyniol, anghymhwysedd proffesiynol difrifol ac euogfarn o drosedd berthnasol at Gyngor y Gweithlu Addysg. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma .

Cwynion am bersonau cofrestredig:

Caiff unrhyw berson neu sefydliad gyflwyno cŵyn am ymarferydd addysg sydd wedi'i gofrestru gyda'r Cyngor os yw'n ymwneud â honiad o ymddygiad proffesiynol annerbyniol. Fodd bynnag, dim ond os yw'r gŵyn wedi'i chofnodi eisoes gyda chyflogwr neu asiant y person cofrestredig y bydd y Cyngor yn ei derbyn. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma . Gellir dod o hyd i'r ffurflen gwyno yma .

Gwybodaeth ar gyfer arsylwyr sy'n mynychu gwrandawiadau'r Pwyllgor Addasrwydd i Addysgu:

Caiff aelodau'r cyhoedd fynychu gwrandawiadau'r Pwyllgor Addasrwydd i Addysgu fel arsylwyr. Mae nifer bach o leoedd arsylwyr ar gael at y diben hwn. Os hoffech fynychu, dylech gysylltu â'r Cyngor ar 029 2046 0099. Gellir gweld gwybodaeth bellach ar gyfer arsylwyr yma . Gellir gweld y dyddiadau a bennwyd ar gyfer gwrandawiadau sydd ar y gorwel yma.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.