Ystadegau ac Ymchwil am y Gweithlu Addysg

Mae’r CGA yn hwb data pwysig ar gyfer gwybodaeth am gofrestreion mewn ysgolion a sefydliadau addysg bellach. Mae ein cofrestr (y Gofrestr) ymarferwyr addysg yn cynnwys llawer o ddata unigryw am y gweithlu addysg yng Nghymru. Yn ogystal â chynhyrchu Crynodeb Ystadegau blynyddol, rydym hefyd yn paratoi dadansoddiadau penodol o’r Gofrestr.

Stats Digest 2016 Welsh EWC 001Gallwch ddarllen Crynhoad Ystadegau Blynyddol CGA yma

Dyma ffeithiau diddorol – a wyddoch chi?

  • Mae 75.4% o athrawon ysgol cofrestredig yng Nghymru yn fenywod ond mae'r cydbwysedd rhwng y rhywiau o ran athrawon AB yn llai trawiadol, gyda 58.9% yn fenywod.
  • Mae'r gweithlu AB yn fwy aeddfed nag athrawon ysgol gyda 60% o athrawon AB yn 45 mlwydd oed neu'n hŷn i'w gymharu â 39% o athrawon ysgol.
  • Mae'r canran o athrawon ysgol cofrestredig sy'n siarad Cymraeg (33.3%) yn uwch na'r canran o siaradwyr Cymraeg sy'n byw yng Nghymru (23%); (Arolwg o ddefnydd o'r iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru 2013/14);
  • Dim ond 0.2% o athrawon ysgol cofrestredig sydd wedi datgan anabledd sy'n cydfynd â Deddf Cydraddoldeb 2010

Os oes diddordeb gennych mewn gwybod rhagor, cliciwch yma i ddarllen y rhifyn cyfredol o Grynodeb Ystadegol Blynyddol 2016.

Mae rhifynnau blaenorol o'r cyhoeddiad hwn ers 2002 ar gael i'w lawrlwytho yma.

Caiff mwy o ddadansoddiadau unigol eu cyhoeddi dros y misoedd nesaf felly cadwch lygad allan am ddatganiadau i'r wasg, cyfarfodydd briffio a diweddariadau Twitter cyn bo hir.

 

DyddiadMaes PwncTeitl
Awst
2016
Gweithwyr cymorth dysgu ysgol Dadansoddiad o weithwyr cymorth dysgu ysgol (gan gynnwys staff cyflenwi)
Gorffennaf
2016
Athrawon ysgol cyflenwi Dadansoddiad o athrawon ysgol cyflenwi cofrestredig
Tachwedd 2015 Athrawon Ysgol Dadansoddiadau o ddata o Gofrestr Ymarferwyr Addysg CGA a rennir rhwng y pedwar consortia rhanbarthol
Tachwedd 2015 Athrawon addysg bellach Dadansoddiad o athrawon addysg bellach sydd wedi eu cofrestru â CGA yng Nghymru
Rhagfyr
2014
Athrawon Cyflenwi Dadansoddiad o Athrawon Cyflenwi Cofrestredig 2014
Mehefin
2014
Athrawon cyflenwi sy'n gweithio yng Nghymru Arolwg Athrawon Cyflenwi Adroddiad Cryno
Chwefror 2014 Cymhariaeth o ANG dan 25 oed a'r rhai 25 a throsodd Dadansoddiadau Ystadegol o Athrawon Cofrestredig Newydd Gymhwyso gan Ganolbwyntio ar y Rheiny sy'n Newid Gyrfa
Chwefror 2014 Athrawon Ysgolion Cyfrwng y Gymraeg Cymharu athrawon sy'n gweithio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg a Saesneg
Rhagfyr 2013 Dyfarniadau Statws Athro Cymwysedig dan Gyfarwyddeb Ewropeaidd 2005/36 Dadansoddiad CyngACC o ddata am athrawon a gydnabyddir i feddu ar Statws Athro Cymwysedig dan Gyfarwyddeb Ewropeaidd 2005/36

Hydref 2013

Penaethiaid yng Nghymru Dadansoddiad o benaethiaid cofrestredig yng Nghymru gan gynnwys croesdablu sy'n dadansoddi mwy nag un maes data

Hydref 2013

Deiliaid CPCP yng Nghymru Dadansoddiad o ddeiliaid CPCP yng Nghymru
Rhagfyr 2012 Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG) Dadansoddiad o athrawon a gwblhaodd y RhAG rhwng 1af Ebrill 2011 a 31ain Rhagfyr 2012
Rhagfyr 2012 Olrhain cyflogaeth ANG bum mlynedd ar ôl ennill SAC Dadansoddiad o'r athrawon a hyfforddodd yng Nghymru a enillodd Statws Athro Cymwys (SAC) ar 1af Awst 2007 a'u disgrifiad cyflogaeth presennol 5 mlynedd ar ôl cymhwyso
Tachwedd 2012 Penaethiaid, Dirprwy Benaethiaid a Phenaethiaid Cynorthwyol Dadansoddiad o Benaethiaid, Dirprwy Benaethiaid a Phenaethiaid Cynorthwyol, Tachwedd 2012
Tachwedd 2012 Y cyfnod o amser a gymerwyd i gwblhau'r cyfnod Sefydlu statudol Dadansoddiad o Sefydlu ar gyfer Athrawon a enillodd SAC rhwng 1af Awst 2006 a 31ain Gorffennaf 2007
Hydref 2012 Athrawon Cyflenwi Dadansoddiad o Athrawon Cyflenwi Cofrestredig 2012
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.